Estudi de viabilitat d’un solar municipal a Vic

2024

L’Ajuntament de Vic disposa d’un terreny de titularitat municipal situat a la zona de la Serra de Senferm, un barri tranquil i residencial situat a l’extrem sud de Vic. En aquest solar ja hi ha una construcció preexistent uns fonaments i un primer forjat, que s’estudia mantenir i aprofitar. Segons normativa s’hi poden construir fins a 25 Habitatges amb Protecció Oficial. 

La voluntat de l’Ajuntament és fer un diagnòstic de les possibilitats de creació d’habitatge d’HPO en règim cooperatiu en cessió d’ús al solar municipal objecte d’estudi. 

Amb aquesta finalitat, l’estudi de viabilitat redactat per Perviure analitza la situació actual, estudia les possibilitats i proposa actuacions per tal d’ajudar l’Ajuntament a definir els objectius pels quals es vol impulsar la present promoció, les característiques d’aquesta i les actuacions necessàries a desenvolupar des de l’Ajuntament per tal que es dugui a terme.

L’estudi de viabilitat es desenvolupa segons una perspectiva:

  • Tècnica, a partir de l’estudi dels paràmetres urbanístics i arquitectònics propis del solar.
  • Jurídica, a partir de l’anàlisi de les característiques del sòl i les possibles opcions de realització de la promoció i gestió posterior.
  • Econòmica, identificant fórmules de gestió i solucions econòmiques que facin que la promoció sigui viable.
  • Social, a partir de les necessitats d’habitatge de la població del municipi i d’acord amb les polítiques municipals per fer accessible l’habitatge.